Zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením GDPR o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Naše společnost DesignVille s.r.o. vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:

Písemný kontakt:

DesignVille s.r.o.
Netroufalky 797/5
625 00 Brno

Elektronický kontakt:

shop@designville.cz

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

2. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností při vedení uživatelského účtu,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

2.1. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

 • 2.1.1 Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul).
 • 2.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně předání osobních údajů Vámi zvolenému dopravci nebo výdejní službě.
 • 2.1.3 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy.

2.2. Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu

 • 2.2.1 Našim kupujícím zřizujeme uživatelský účet a zpracováváme jejich osobní údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) a umožnit zákazníkům dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnit provádět jejich změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
 • 2.2.2 Účelem zpracování osobních údajů je služba spočívající v automatickém předvyplnění objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého přístupu k osobním údajům.
 • 2.2.3 Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte. V případě neaktivních zákazníků však můžeme po předchozím upozornění jejich uživatelský účet zrušit a osobní údaje vymazat.

2.3. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

 • 2.3.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
 • 2.3.2 Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.
 • 2.3.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.
 • 2.3.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

2.4. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

 • 2.4.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.
 • 2.4.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho e-shopu - nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Máte možnost odmítnout zasílání newsletteru.
 • 2.4.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho e-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 5.5) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.
 • 2.4.4 Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme po celou dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů
 • pro účely zasílání newsletteru (nejste-li našim zákazníkem)

2.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

 • 2.5.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:
 • IP adresa,
 • datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
 • zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
 • seznam navštívených našich stránek
 • a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
 • 2.5.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

2.6. Zasílání newsletteru

 • 2.6.1 Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků našich stránek, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.
 • 2.6.2 Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.
 • 2.6.3 Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.
 • 2.6.4 Pokud ještě dříve neodvoláte souhlas, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let.

3. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

 • 3.1. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu našeho e-shopu, splnění našich povinností z smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.

3.2. Příjemci osobních údajů mohou být:

 • 3.2.1 společnost PeckaDesign, s.r.o., IČ 26266644, se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751, jako zpracovatel a poskytovatel servisních služeb.
 • 3.2.2 provozovatel hostingu společnost VSHosting s.r.o., IČ: 61505455, se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 29746 jako zpracovatel.
 • 3.2.3 Vámi zvolení poskytovatelé dopravních a výdejních služeb uvedení na stránce Doprava a platba.
 • 3.2.4 poskytovatel služeb emailingu společnost Rocket Science Group (známá pod názvem MailChimp) se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké jako zpracovatel.
 • 3.2.5 dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí.
 • 3.2.6 orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

4. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 • 4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.
 • 4.2. V souvislosti s užíváním služby MailChimp dochází k předání osobních údajů do USA. Příjemcem je společnost Rocket Science Group, která však je vedena v seznamu certifikovaných společností v rámci tzv. Privacy Shield, a zajišťuje tak odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (viz zde https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG).

5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

 • 5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.
 • 5.2.2 Vaše osobní údaje jsou Vám přístupné v rámci uživatelském účtu po celou dobu jeho trvání.

5.3. Právo na opravu osobních údajů

 • 5.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však můžete opravovat nebo měnit sami v rámci svého uživatelského účtu.

5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

 • 5.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
 • 5.4.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

 • 5.5.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu (viz čl. 2.4).
 • 5.5.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme. Odběr newsletterů však můžete jednoduše odhlásit přímo prostřednictvím doručeného newsletteru nebo ve svém uživatelském účtu..

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

 • 5.6.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
 • 5.6.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 5.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • 5.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.9. Jak právo uplatnit?

 • 5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle čl. 5 nelze uplatnit telefonicky.

5% sleva pro vás!

Newsletter

Odebírejte náš newsletter a získejte 5% slevu.

Odebírat newsletter

Zavřít